پیوست ۵ فهرست بها، کارهای جدید

بروز شده مطابق فهرست بهای سال 1402

پیوست 6در فهرست ابنیه

اگر در چارچوب پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل میشود:

  • 1- چنانچه در فهرست بها و مقادیر منظم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج 29 شرایط عمومی پیمان عمل می شود.

  • 2- در صورتی که برای کار جدید ابلاغی در فهرست بها و مقادیر منظم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن درالزامات فصل ها تصریح شده باشد، برای پرداخت قیمت جدید عینا از همان قیمت با اعمال تمام ضریب های مندرج در پیمان (مانند هزینه های بالاسری، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب های مربوط) استفاده میشود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره 1) چنانچه کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 1.14 به آن اعمال میشود.

تبصره2) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آنها، با پیمانکار توافق میشود. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی، حداکثر تا 25 درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان میتواند توافق شود.

برای مشاهده ماده 29 شرایط عمومی پیمان، تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان کلیک کنید

آیتم ستاره دار قیمت جدید کار جدید

خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی کوینکس

به همراه جزوه آموزشی رایگان تحلیل تکنیکال

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.