اگر در چارچوب پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل میشود: 1- چنانچه در فهرست بها و مقادیر منظم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج 29 شرایط عمومی […]

مهندسی ارزش چیست؟

مهندسی ارزش چیست؟ هدف از به کارگیری پیشنهاد تغییر با نگاه مهندسی ارزش چیست؟ استفاده از دانش، تجربه و توانایی های کارکنان و تجهیزات پیمانکار، در جهت کاهش هزینه و افزایش بهره وری در طول عمر پروژه که می تواند در انواع سیستم های اجرای پروژه مورد استفاده قرار گیرد. تعریف پیشنهاد تغییر با نگاه […]

ماده 29 شرایط عمومی پیمان

ماده 29. تغییر مقادیر، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان آنچه در ماده 29 شرایط عمومی پیمان میخوانیم الف) در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می‏شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ میگردد. […]

تعدیل معکوس قیمت جدید

برای روش محاسبه قیمت کارهای جدید ابتدا آنالیز تجزیه بهای مربوط به کار جدید تهیه میشود. پس از بدست آوردن قیمت، مراحل زیر جهت محاسبه بهای واحد کار جدید انجام خواهد شد. جهت سفارش تهیه آنالیزبهای قیمت جدید با ما تماس بگیرید برای آگاهی از تعاریف آیتم های ستاره دار و قیمت جدید کلیک نمایید. […]

قرارداد سرجمع چیست؟

قرارداد سرجمع چیست؟ یکی از روش های انقعاد پیمان برای اجرای کارهای ساختمانی با سطح زیربنا تا 4000 متر مربع (و در مواردی بیشتر)، قرارداد سرجمع یا lump sum می باشد. در این روش ساختار شکست عملیات اجرایی یک کار مشخص به تفکیک وزن ذکر شده و براساس پیشرفت کار پیمانکار پرداخت صورت می گیرد. […]