شبکه فاضلاب

پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب

در این صفحه سعی شده است مطالب آموزشی اجرایی و فنی پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب شهری برای مهندسین، پیمانکاران و مهندسین مشاور قرار داده شود. محصولات دانلودی مرتبط با پروژه های آب و فاضلاب نیز شامل بخشنامه ها و فایل های کاربردی مهیا شده است.

همچنین گروه زمان پیشرفت با تجربه چندین پروژه شبکه فاضلاب در سطح کشور، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی دفتر فنی پروژه فاضلاب نموده است تا هر آنچه یک مهندس دفتر فنی، شرکت پیمانکاری یا مهندس ناظر باید در خصوص پروژه فاضلاب بداند را فرا گیرد.

ضمنا جهت سفارش انجام امور فنی پروژه نیز می توانید با ما تماس بگیرید. 

اجرای پروژه شبکه فاضلاب