پیوست ۵ فهرست بها، کارهای جدید

بروز شده مطابق فهرست بهای سال 1400 اگر در چارچوب پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل میشود: 1- چنانچه در فهرست بها و مقادیر منظم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش بینی نشده باشد برای تعیین قیمت …

پیوست ۵ فهرست بها، کارهای جدید Read More »