تعدیل معکوس برای محاسبه قیمت جدید

تعدیل معکوس قیمت جدید

اگه دنبال این هستی که اکسل رو تو یک ساعت در حد مهندس یاد بگیری همینجا رو کلیک کن برای روش محاسبه قیمت کارهای جدید ابتدا آنالیز تجزیه بهای مربوط به کار جدید تهیه میشود. پس از بدست آوردن قیمت، مراحل زیر جهت محاسبه بهای واحد کار جدید انجام خواهد شد. جهت دانلود توضیحات و …

تعدیل معکوس قیمت جدید Read More »