تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش