دوره کارآموزی

دوره کارآموزی

دوره کارآموزی دوره کارآموزی دوره ای است که دانشجویان طی واحد درسی مشخصی در مراکز دولتی یا خصوصی در بخش های صنعتی، خدماتی و … به کسب تجربه نخست خود در بازار کار مطابق آموخته های علمی و فنی می پردازند. هدف از دوره کارآموزی آشنایی دانشجویان از نزدیک با کارهای علمی و مسائل اجرایی …

دوره کارآموزی Read More »